Detail view of tetrahedron element.

 

< >
White Box